Ewaluacja wewnętrzna – rok szkolny 2020/2021

 • A
 • A
 • A
 • A
 • A++
 • A+
 • A

RAPORT Z EWALUACJI
WEWNĘTRZNEJ
przeprowadzonej
w roku szkolnym 2020/2021
Publiczne Przedszkole Nr 3 „Zielony Zakątek”
w Strzegomiu
Temat ewaluacji: Ocena organizacji i przebiegu
zdalnego nauczania w Publicznym Przedszkolu nr 3
„Zielony Zakątek” w Strzegomiu

 

 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
z wykorzystaniem metody – Ankieta badawcza przeprowadzonej w roku szkolnym 2020/2021

 

 1. Przedmiot ewaluacji:

Przedmiotem ewaluacji były działania przedszkola w zakresie wymagania 2.                                                              – Procesy edukacyjne (w trybie nauczania zdalnego) są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

 1. Cel ewaluacji:

Celem ewaluacji było zebranie informacji od rodziców, dzieci i nauczycieli o tym,
w jaki sposób współpracują w realizowaniu procesów edukacyjnych w czasie ograniczenia funkcjonowania przedszkola, w trybie edukacji zdalnej.

3. Pytania kluczowe:

a. Kto uczestniczy w działaniach wspomagania rozwoju podopiecznych w sytuacji zagrożenia COVID-19?

b.W jaki sposób wspomagany jest rozwój edukacyjny przedszkolaków w czasie pandemii wirusa SARS – CoV – 2?

c.Jakie są efekty kształcenia na odległość w czasie ograniczenia funkcjonowania przedszkola?

 1. Kryteria:

– Efektywność podjętych przez przedszkole metod i technik kształcenia na odległość.                                               – Adekwatność tych działań do zaistniałej sytuacji i potrzeb podopiecznych oraz pozostałych stron przedszkola.

 1. Metoda i charakterystyka próby badawczej:

Metoda ankiety badawczej zastosowana w trzech grupach respondentów. Narzędziem badawczym była opracowana ankieta z pytaniami zamkniętymi i otwartymi.
W badaniu wzięło udział ośmioro nauczycieli. Nauczyciele Publicznego Przedszkola Nr 3 „Zielony Zakątek” w Strzegomiu rozdali 90 ankiet rodzicom dzieci uczęszczającym do placówki. W badaniu brały udział jedynie rodzice oraz dzieci, które uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 i nadal do niego uczęszczają.

 1. Prezentacja wyników ankiety:

Prezentacja raportu z ewaluacji wewnętrznej Publicznego Przedszkola Nr 3 „Zielony Zakątek” w Strzegomiu na posiedzeniu rady pedagogicznej w styczniu 2021 r. Prezentacja opierała się na omówieniu raportu, wniosków oraz rekomendacji.

Przebieg ewaluacji:

Etap I: Ankieta dla rodziców

Wychowawcy czterech grup przedszkolnych poprosili rodziców o wypełnienie ankiety badawczej dotyczącej ich zadowolenia ze sposobu prowadzenia przez przedszkole edukacji zdalnej. Ankieta składała się z 10 pytań. Każda para rodziców mogła wziąć w niej udział jednokrotnie i przysługiwał jej jeden, wspólny głos. Nauczyciele Publicznego Przedszkola Nr 3 „Zielony Zakątek” w Strzegomiu rozdali 90 ankiet rodzicom dzieci uczęszczającym do placówki. W badaniu brali udział jedynie rodzice dzieci, które uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 i nadal do niego uczęszczają. Ostatecznie wpłynęło 40 wypełnionych ankiet ewaluacyjnych dla dzieci, co stanowi 44 % wszystkich wydanych kart. Poniżej przedstawiamy wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców:

  1. Czy korzystał/a Pan/Pani z propozycji przesyłanych w formie zdalnego nauczania przez wychowawców Publicznego Przedszkola Nr 3 „Zielony Zakątek”
   w Strzegomiu?
Tak 77,5%
Nie 2,5%
Czasami 20%

 

2. Ilość codziennego materiału przesyłanego dzieciom do samodzielnej pracy była:

Za duża 15%
W sam raz 85%
Za mała 0%

 

3. Kontakt z nauczycielem:

Nie był problemem – posiadamy odpowiedni sprzęt 92,5%
Był utrudniony – nie zawsze możemy korzystać z potrzebnego sprzętu 7,5%
Był niemożliwy – brak odpowiedniego sprzętu w domu 0%

 

4. Proponowane przez wychowawców zadania i zabawy przesyłane dzieciom były:

Dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka 85%
Czasami zbyt skomplikowane 12,5%
Zbyt trudne, dziecko nie chciało ich wykonywać 2,5%

 

5. Jakie zagadnienia zaproponowane w trakcie nauczania zdalnego, najbardziej przypadły do gustu Państwa dzieciom? W co najbardziej się angażowały?

Zabawy ruchowe 45%
Zabawy taneczne/muzyczne 30%
Karty pracy z zadaniami do wykonania 60%
Filmy edukacyjne (matematyczne, przyrodnicze) 25%
Propozycje zabaw plastyczno – technicznych 42,5%

 

6. Czy realizacja zabaw/zadań przekazywanych dzieciom dostarczała Państwu trudności? Jeśli tak, to jakich?

Nie dostarczała trudności 82,5%
Dostarczała trudności w zrozumieniu przekazywanych treści 2,5%
Inne, jakie? 15%

 

Inne:

– brak czasu (4 osoby)

– zabawy w grupie

– brak możliwości (1 osoba)

– zbyt dużo materiału/zadań oprócz kart pracy (1 osoba)

 

7. Jakie widzą Państwo korzyści związane ze zdalnym nauczaniem?

Rozwój dziecka 22,5%
Stała i systematyczna praca rodzica z dzieckiem 30%
Różnorodność propozycji i zadań/zabaw 20%
Chęć dziecka do pracy i radość z jej wykonywania 17,5%
Nie widzę korzyści 50%
Inne, jakie? 15%

Inne:

– brak kontaktu z rówieśnikami ma niekorzystny wpływ na rozwój dziecka

– tęsknota za dziećmi

 

8. Czy zauważyli Państwo postępy u dziecka podczas trwania nauczania zdalnego?

Tak 47,5%
Nie 52,5%

 

9. Co warto zmienić w edukacji zdalnej?

Nie mam pomysłu. 55%
Nic. 30%
Może mniej zadań/zabaw. 5%
Inne, jaki? 10%

Inne:

– brak kontaktu z rówieśnikami i Paniami,

– normalne nauczanie

– nic nie zastąpi nauczania tradycyjnego

– zajęcia w grupie, on – line, ok. 15 minut

 

10. Wiem, w jaki sposób mogę:                                                                                                                                     a. Skontaktować się z nauczycielem i specjalistą

TAK 97,5%
NIE 2,5%

b. Uzyskać instrukcje, materiały potrzebne do realizacji zajęć dla mojego dziecka:

TAK 100%
NIE 0%

 

Etap II: Ankieta dla dzieci

Nauczyciele Publicznego Przedszkola Nr 3 „Zielony Zakątek” w Strzegomiu rozdali 90 ankiet rodzicom dzieci uczęszczającym do placówki. W badaniu brały udział jedynie dzieci, które uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 i nadal do niego uczęszczają. Grupę badawczą stanowiły więc dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Z pomocą osoby dorosłej miały one za zadanie wskazać jedną z zaproponowanych w ankiecie odpowiedzi. Ostatnie pytanie dawało dzieciom możliwość samodzielnego wypowiedzenia się na temat – pytanie otwarte. Ostatecznie wpłynęło 38 wypełnionych ankiet ewaluacyjnych dla dzieci, co stanowi 42 % wszystkich wydanych kart.

 

  1. Zadania przesyłane przez Panią są:
Łatwe i zawsze wiem, co mam zrobić 76%
Mam problemy ze zrozumieniem tego, jak wykonać zadanie 0%
Nie potrafię sam/sama poradzić sobie z wykonaniem zadania i potrzebuję pomocy rodzica 24%

 

2. Panie przesyłają:

Za dużo propozycji zabaw i zajmuje to zbyt dużo czasu 18%
W sam raz, radzę sobie 79%
Nie potrafię sam/sama poradzić sobie z wykonaniem zadania i potrzebuje pomocy rodzica 3%

 

3. Z przesłanych przez Panie zabaw najbardziej podobało mi się:

– prace plastyczne i techniczne (11 osób)

– zabawy ruchowe i taneczne (13 osób)

– praca z kartami pracy (3 osoby)

– praca z rodzicami

– czytanie

– przypominały o przedszkolu

– zajęcie czasu w domu

– nauka orientacji w przestrzeni

– przydałyby się ćwiczenia logopedyczne – wymowa dwuznaków

– brak odpowiedzi (16 osób)

 

Etap III: Ankieta dla nauczycieli

W ankiecie badawczej wzięło udział 8 nauczycieli przedszkola. Wychowawcy odpowiadali na pytania zawarte w ankiecie jednokrotnie i anonimowo. Ankieta składała się
z siedmiu pytań. Celem ankiety było pozyskanie danych na temat sposobów prowadzenia edukacji zdalnej, wyzwań, przed jakimi stoją nauczyciele i trudności, z którymi muszą się mierzyć. Poniżej przedstawiamy wyniki ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli:

  1. Z jakich zasobów korzystała Pani podczas nauczania zdalnego?
Strony internetowe udostępnione przez MEN 100%
Strony i zasoby wydawnictw 87,5%
Blogi nauczycieli 62,5%
Socialmedia 50%
Własne zasoby w formie cyfrowej, papierowej 87,5%
E – podręczniki 50%
Programy TV 12,5%

Inne: filmy edukacyjne, piosenki – serwis You Tube

 

2. W jaki sposób komunikowała się Pani z rodzicami dzieci?

E – mail 100%
Umieszczanie materiałów na stronie internetowej Publicznego Przedszkola
Nr 3 „Zielony Zakątek” w Strzegomiu, Facebook
62,5%
Odsyłanie do gotowych materiałów on-line 37,5%
Komunikatory (Messenger, Whatsapp, itp.) 50%

Inne : telefonicznie

 

3. Które aspekty nauczania zdalnego sprawiały Pani najwięcej trudności?

Nawiązanie systematycznego kontaktu ze wszystkimi rodzicami 50 %
Sprzęt komputerowy 25 %
Łącza komputerowe 0 %
Niewystarczające umiejętności wykorzystywania programów komputerowych 37,5 %

 

4. Jeśli napotkała Pani inne problemy niż wyżej wymienione, proszę je wymienić/opisać

– Duża ilość czasu przeznaczona na przerabianie treści proponowanych zajęć na zrozumiałe i możliwe do wykonania w domu.

– Bark informacji zwrotnej od wielu rodziców, a co się z tym wiąże – niepewność, czy materiały dotarły.

 

5. Jakie sposoby kontaktu z rodzicami wykorzystywała Pani najczęściej?

Rozmowy telefoniczne 75 %
Wiadomości SMS 62,5%
Wiadomości wysyłane poprzez komunikatory (Messenger, Whatsapp, itp.) 37,5 %
E – mail 87,5 %

 

6. Jakie aspekty można udoskonalić/zmienić, aby w przyszłości maksymalnie usprawnić proces edukacji zdalnej?

– Doskonalenie umiejętności wykorzystywania programów komputerowych.

– Przygotowanie jednej, wspólnej platformy dla wszystkich nauczycieli, dzieci i rodziców, na której mogliby wymieniać się materiałami oraz informacjami.

– Program/aplikacja/platforma do nauki zdalnej.

– Doskonalenie wykorzystania programów komputerowych.

– Na poziomie edukacji przedszkolnej wykorzystywane przez nas narzędzia były wystarczające.

– Uważam, że proces pracy zdalnej nie wymaga udoskonalenia.

 

7. Czy pomoc dyrektora w zakresie organizacji pracy zdalnej była wystarczająca? Czy wymaga udoskonalenia? Jeżeli tak, proszę podać, w jakim zakresie?

– Pomoc dyrektora w zakresie organizacji pracy zdalnej była wystarczająca. (6 osób)

– Praca dyrektora w zakresie pracy zdalnej była sprawnie zorganizowana. W przyszłości można byłoby pomyśleć bazując na doświadczeniach szkół o zabezpieczeniu nauczycieli w sprzęt komputerowy.

– Nie mam zastrzeżeń.

 

WNIOSKI

a) Na podstawie badania rodziców:

– Większość rodziców (77,5%) twierdzi, że korzysta z propozycji przesyłanych
w formie nauczania zdalnego przez wychowawców Publicznego Przedszkola Nr 3 „Zielony Zakątek” w Strzegomiu.

– Większość rodziców (85%) sugeruje, iż ilość materiału przesyłanego dzieciom do samodzielnej pracy była wystarczająca. Jedynie nieliczni (15%) wypowiedzieli się, za zbyt dużą ilością przekazywanej treści.

– Większość rodziców (92,5%) nie miała problemów z kontaktem z nauczycielem – posiadali oni odpowiedni sprzęt.

– Większość rodziców (85%) jest zdania, że proponowane przez wychowawców zadania i zabawy przesyłane dzieciom były dostosowane do ich potrzeb i możliwości.

12,5 % ankietowanych twierdzi, że zadania te były czasami skomplikowane.

– Rodzice i dzieci mają bardzo różnorodne oczekiwania wobec przesłanych propozycji ćwiczeń i zadań. Zdaniem niektórych (60%) najbardziej lubiane przez dzieci są zadania do wykonania w kartach pracy. Dużą popularnością cieszyły się propozycje zabaw plastyczno – technicznych (42,5%), zabawy ruchowe (45%). Były także propozycje wskazujące na zabawy taneczne/muzyczne (30%) oraz filmy edukacyjne (25%).

– Większość (82,5%) rodziców twierdzi, że realizacja zadań/zabaw przekazywanych dzieciom nie dostarczała rodzicom trudności. Ankietowani wskazywali takie trudności, jak: trudność w zrozumieniu przekazywanych treści, brak czasu, brak możliwości zabaw dziecka w grupie, zbyt dużo materiału wyłączając zadania
w kartach pracy.

– Połowa ankietowanych zauważa brak korzyści związanych ze zdalnym nauczaniem. Niektórzy rodzice zauważają zaletę w stałej i systematycznej pracy rodzica
z dzieckiem (30%), rozwoju dziecka (22,5%) oraz różnorodności propozycji zadań
i zabaw (20%). Rodzice twierdzą także, że zauważają chęć dziecka do pracy i radość
z jej wykonywania (17,5%). Wielu rodziców jest jednak zdania, że brak kontaktu
z rówieśnikami ma niekorzystny wpływ na rozwój ich pociech.

– Bardzo dużo ankietowanych rodziców (52,5%) zwraca uwagę na brak postępów
u dziecka podczas trwania nauczania zdalnego.

– Większość rodziców nie ma pomysłu, co warto zmienić w edukacji zdalnej (55%) lub nie chce wprowadzać żadnych zmian (30%).

– Większość rodziców wie, w jaki sposób może skontaktować się z nauczycielem
i specjalistą (97,5%), zaś wszyscy potrafią uzyskać instrukcje, materiały potrzebne do realizacji zajęć dla dziecka.

 

b) Na podstawie badania dzieci:

– Większość dzieci (76%) twierdzi, że zadania przesyłane przez nauczycieli są łatwe
i zawsze wiadomo, co trzeba zrobić. Jednak są wychowankowie (24%), którzy nie potrafili poradzić sobie sami z wykonaniem zadania i potrzebowali pomocy rodzica.

– Większość dzieci (79%) zauważa, że nauczyciele przesyłali wystarczającą ilość materiału. Są dzieci, które twierdzą (18%), że wychowawcy proponowali za dużo zadań i zabaw.

– Dzieci zwracały uwagę na różnorodność dostarczanego im materiału. Na pytanie, co podobało im się najbardziej podawały cały wachlarz propozycji począwszy od zabaw ruchowych, tanecznych , kończąc na wykonywaniu ćwiczeń z kart pracy.

 

c) Na podstawie badań nauczycieli:

– Podczas nauczania zdalnego wszyscy nauczyciele korzystali ze stron internetowych udostępnionych przez MEN. Większość czerpała pomysły ze stron i zasobów wydawnictw (87,5%), własnych zasobów w formie cyfrowej lub papierowej (87,5%)
i blogów nauczycieli (62,5%). Połowa ankietowanych korzystała z e-podręczników
i socialmediów.

– Nauczyciele najchętniej komunikowali się z rodzicami za pośrednictwem poczty internetowej. Wielu z nich korzystało z możliwości umieszczania materiałów na stronie przedszkola (62,5%) oraz poprzez komunikatory internetowe (50%).

– Nauczyciele najwięcej trudności (50%) mieli z nawiązywaniem systematycznego kontaktu ze wszystkimi rodzicami. Dużą barierą stały się także niewystarczające umiejętności wykorzystywania programów komputerowych (37,5%) oraz brak sprzętu (25%).

– Spośród innych problemów, które napotykali nauczyciele można zwrócić uwagę na dużą ilość czasu poświęcanego na przerabianie treści proponowanych zajęć na przystępne i możliwe do wykonania w domu. Nauczyciele często nie otrzymywali informacji zwrotnej od rodziców, co wiązało się z niepewnością, czy przesłane materiały na pewno dotarły.

– Najczęściej nauczyciele kontaktowali się z rodzicami poprzez e-mail (87,5%), rozmowy telefoniczne (75%), wiadomości SMS (62,5%).

– Nauczyciele chętnie dzielili się spostrzeżeniami, w jaki sposób ulepszyć i usprawnić proces edukacji zdalnej. Spora liczba ankietowanych wskazuje na doskonalenie umiejętności wykorzystywania programów komputerowych. Część respondentów zauważa, że na tym etapie edukacji proces pracy zdalnej nie wymaga udoskonalenia.

– Nikt nie ma zastrzeżeń do pomocy dyrektora w zakresie organizacji pracy zdalnej. Wszyscy nauczyciele mogą liczyć na wsparcie dyrektora w czasie pandemii.

 

REKOMENDACJE

 1. Nauczyciele powinni ściśle określić godziny swojej pracy, a także poinformować rodziców, w jakich godzinach można się z nimi kontaktować.
 2. Planując zadania dla dzieci, należy mieć na uwadze tak zwaną „higienę cyfrową”. Choć treści multimedialne są ważne i bardzo angażujące, należy tak dobierać aktywności aby dziecka nie spędzało przed ekranem zbyt wiele czasu.
 3. Warto zachęcać nauczycieli do wzajemnego kontaktu, współpracy, dzielenia się materiałami i bieżącej wymiany doświadczeń i pomysłów.
 4. Nauczyciel musi pamiętać, że w sytuacji edukacji zdalnej konieczna jest reedukacji materiału dydaktycznego – ponieważ nauka i zabawa odbywają się za pośrednictwem i przy udziale rodziców, którzy obciążeni są również innymi obowiązkami. Nie jest możliwa realizacja wszystkich treści, które w normalnych warunkach byłyby realizowane na zajęciach w przedszkolu.
 5. W ramach edukacji zdalnej należy proponować różnorodne treści i naprzemiennie formy pracy, ponieważ rodzice mają bardzo odmienne oczekiwania.
 6. Nauczanie online wymaga zdobycia nowych kompetencji cyfrowych
  i multimedialnych, czasochłonnego researchu oraz kreatywności.
 7. Najczęstszym źródłem pozyskiwania treści wykorzystywanych w zdalnym nauczaniu jest Internet. Nauczyciele zdecydowanie częściej korzystają
  z różnorodnych stron edukacyjnych, grup facebookowych czy stron wydawnictw niż publikacji drukowanych, np. przewodników metodycznych.
 8. Największą trudnością w wykonywaniu pracy w czasie edukacji zdalnej jest dla nauczycieli przedszkola brak bezpośredniego kontaktu z podopiecznymi (wszelki kontakt wymaga zaangażowania rodzica i odbywa się za jego pośrednictwem:
  e-mail).
 9. Wszyscy nauczyciele mogą liczyć na wsparcie dyrektora w czasie pandemii.
 10. Większość nauczycieli widzi potrzebę doskonalenia umiejętności wykorzystywania programów komputerowych, aplikacji i platform do edukacji zdalnej. Jednak spora część ankietowanych uważa, że proces pracy zdalnej na tym etapie edukacji nie wymaga udoskonalenia.
 11. Należy zapoznać rodziców i nauczycieli z wynikami badania po to, aby nabrali przekonania, że ich wysiłek włożony w wypełnianie ankiet nie był bezużyteczny.
 12. Powinno się w większym stopniu motywować rodziców do angażowania się we współpracę z przedszkolem, jednocześnie uwzględniając oczekiwania rodziców, dotyczące dostosowywania zadań kierowanych do wykonania w warunkach domowych, do ich możliwości.

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić artykuł !

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 2

Jak dotąd brak ocen! Oceń ten artykuł jako pierwszy.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Back to top button