RODO

 • A
 • A
 • A
 • A
 • A++
 • A+
 • A

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych jest Publiczne Przedszkole nr 3 w Strzegomiu, przy ul. Parkowej 8 reprezentowane przez Dyrektora szkoły
 2. Państwa  dane osobowe przetwarzane będą odpowiednio w celu
 • realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz realizacji obowiązku szkolnego, 

(podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – z późniejszymi zmianami, Dz. U. 2017, poz. 2198) § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacjiart. 6 ust. 1 lit. c RODO

 • sprawowania opieki oraz udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć 

podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, art. 6 ust. 1 lit. c i d RODO.

 • podejmowania akcji edukacyjnych przez administratora oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola.

podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 • wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zw. z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);

 • przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę

podstawa prawna: ; art. 6 ust 1 lit. c RODO w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 10 ust. 5 Karty nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe; art. 6 ust.1 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody  osoby której dane dotyczą; art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z podjęciem działań na żądanie osoby której dane dotyczą

 • zawarcia i realizacji umów;

podstawa prawna: ; art. 6 ust 1 lit. b RODO

 • w zakresie monitoringu w celu prowadzenia działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia Przedszkola;

podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c, f RODO

 1. Odbiorcami Państwa danych są:

W związki z funkcjonowaniem Przedszkola przekazujemy dane osobowe innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców takim jak:

 • organom władzy publicznej lub podmiotom działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją oraz realizację jej celów (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, usług dziennika elektronicznego, firmom kurierskim lub pocztowym),
 • towarzystwom ubezpieczeniowym, podmiotom sprawującym profilaktyczną opiekę medyczną,
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora
 • dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości.

Przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza teren Unii Europejskiej.

 1. Państwa dane będą przetwarzane

a) Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców będą przetwarzane przez Administratora przez cały okres edukacji  na terenie placówki następnie archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

b) Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy, Państwa dane przetwarzane będą przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) – przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego.

c) Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące prawa:
 • prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

W sytuacji wystąpienia przez osobę, której dane dotyczą z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio zainteresowanego w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 1. Wobec przetwarzanych przez nas danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Anna Rudnicka-Kubiak

    Kontakt: e-mail: iod@efect-szkolenia.pl lub kontakt listowny pod adresem placówki.

Back to top button