Ewaluacja wewnętrzna – rok szkolny 2019/2020

 • A
 • A
 • A
 • A
 • A++
 • A+
 • A

Raport z ewaluacji wewnętrznej Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu rok szkolny 2019/2020

I. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Strzegomiu w roku szkolnym 2019/2020.

1.Przedmiot  ewaluacji:

Stopień realizacji przepisów prawa dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w przedszkolu.

2.Termin: X. 2019 – V. 2020

W celu przeprowadzenia ewaluacji powołano  zespół, w skład zespołu do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej weszły:

Renata Foremska

Natalia Chyłek-Bartnicka

Klaudia Rucińska

Justyna Zięba

3.Źródła informacji:

a) rodzice,

b) nauczyciele,

c) dokumentacja przedszkola

4.Metody i narzędzia badawcze wykorzystywane przy ewaluacji:

a) ankiety- nauczyciele, rodzice

b) analiza dokumentacji  dotyczących bezpieczeństwa w Publicznym Przedszkolu nr 3
w Strzegomiu.

c) analiza zapisu treści  w dziennikach – z zakresu  bezpieczeństwa i praw dziecka.

5.Cele ewaluacji:

1.W jaki sposób przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne warunki pobytu w placówce ?

2.Czy dzieci przestrzegają ustalone zasady i normy obowiązujące w przedszkolu?

3.Czy nauczyciele na zajęciach realizują tematy związane z bezpieczeństwem?

4.Czy nauczyciele zapewniają bezpieczeństwo dzieciom w przedszkolu i poza placówką ?

6.Harmonogram ewaluacji:

1.Spotkanie dyrektora z zespołem ds. ewaluacji: październik 2019 r.

2.Przygotowanie narzędzi do ewaluacji przez zespół ds. ewaluacji: październik 2019 r.

3.Wykonywanie zadań przez zespół do spraw ewaluacji: październik 2019 r. – maj 2020 r.

4.Podsumowanie ankiet oraz analiz dokumentacji, ustalenie wyników i wniosków przez     zespół ds. ewaluacji: maj 2020 r.

5.Przekazanie dyrektorowi ankiet wraz z zestawieniem zbiorczym, podsumowanych wyników i propozycje wniosków: maj 2020 r.

6.Ustalenie ostatecznych wyników i wniosków- maj 2020 r.

IIPrezentacja wyników ewaluacji

Wyniki analizy dokumentów, regulaminów i procedur dotyczących bezpieczeństwa
w Publicznym Przedszkolu nr3 w Strzegomiu.

Po wnikliwej analizie dokumentów, regulaminów i procedur znajdujących się w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Strzegomiu stwierdza  się, że przedszkole,  aby  zapewnić  bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom posiada następujące dokumenty dotyczące  bezpieczeństwa tj.:

 1. Regulamin pracy.
 2. Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci.
 3. Regulamin organizacyjny.
 4. Procedury monitorowania podstawy programowej.
 5. Regulamin organizacji spacerów i wycieczek.
 6. Wspomaganie rozwoju dziecka.
 7. Procedura pracy zespołowej.
 8. Ochrona danych osobowych.
 9. Regulamin PPoż.
 10. Regulamin pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
 11. Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.
 12. Procedury kontaktu między rodzicami a przedszkolem.
 13. Księga  przeglądów kontrolnych budynku przedszkola.
 14. Koncepcja pracy.
 15. Statut przedszkola.
 16. Procedura organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu dla dzieci, które nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 17. Kodeks etyki.
 18. Kodeks przedszkolaka.
 19. Kodeks praw dziecka.
 20. Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielania pierwszej pomocy wychowankom PP3 w Strzegomiu.
 21. Procedura postępowania w sytuacji, gdy po odbiór dziecka z przedszkola zgłasza się rodzic po spożyciu alkoholu w stopniu uniemożliwiającym zapewnienie bezpieczeństwa dziecku.
 22. Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć.
 23. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej u dziecka lub pracownika przedszkola, w tym zachorowania na COVID-19.
 24. Procedura pierwszeństwa przyjęć do Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu.

Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa

Jak wynika z analizy dokumentów regulujących zasady bezpieczeństwa w przedszkolu, zostały one opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7. 06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego) oraz na podstawie Rozporządzenia MENiS z dn.31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ze zmianami z sierpnia 2009r. Przedszkole posiada wewnętrzne regulaminy dotyczące bezpieczeństwa. Znajomość przepisów prawa wewnątrzszkolnego wśród pracowników jest wysoka i wynosi 100%. Z Protokołów Rady Pedagogicznej wynika, że są zatwierdzone regulaminy i procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu oraz podczas spacerów i wycieczek na organizacyjnym zebraniu rodziców. Statut, procedury dokładnie omawia sposób przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, określone są prawa i obowiązki dziecka. Wszyscy pracownicy posiadają aktualne szkolenia w zakresie BHP, RODO, udzielania Pierwszej Pomocy oraz badania lekarskie, dodatkowo pracownicy obsługi przeszkoleni są w zakresie HACCP.

Opracowanie zbiorowe wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców

Ankieta dla rodziców umożliwiła otwarcie się na potrzeby dobrej współpracy z przedszkolem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz wychowanków, zaprosiliśmy chętnych do wyrażenia własnej opinii w formie ankiety. Badanie było anonimowe i dotyczyło bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu. Uzyskane informacje pozwolą na ocenę poczucia bezpieczeństwa dzieci oraz warunków bezpieczeństwa w przedszkolu.

Przygotowano i rozdano rodzicom 120 sztuk ankiet. Każda para rodziców otrzymywała jeden egzemplarz, w którym mogła ocenić warunki bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu. Do urny wpłynęło 79 wypełnionych ankiet, co stanowi 66 % wszystkich rozdanych.

1. Czy Pana/Pani dziecko czuje się bezpieczne w przedszkolu ?

TAK

NIE

97% (77)

3% (2)

 

2.  Czy Pana/Pani dziecko chętnie uczęszcza do przedszkola ?

TAK

NIE

BRAK ODPOWIEDZI

95% (75)

2,5% (2)

2,5% (2)

 

3. Czy zdaniem Pana/Pani zapewniamy dzieciom odpowiednią opiekę w przedszkolu ?

TAK

NIE

99% (78)

1% (1)

 

4. Czy Pana/ Pani dziecko może liczyć na pomoc personelu przedszkola w trudnych dla dziecka sytuacjach ?

TAK

NIE

BRAK ODPOWIEDZI

97% (77)

1,5% (1)

1,5 % (1)

 

5.Czy personel przedszkola stosuje zasady bezpieczeństwa wychowanków ?

TAK

NIE

99% (78)

1% (1)

 

6. Czy Pana/Pani zdaniem obiekt przedszkolny i jego teren gwarantuje dzieciom bezpieczny pobyt w placówce ?

TAK

NIE

96% (76)

4% (3)

 

W uzasadnieniu odpowiedzi negatywnej padły następujące odpowiedzi:

– Dzieci mają łatwy dostęp do głównych drzwi.
– Teren placu zabaw i ogrodu wymaga poprawek.

7. Czy Pana/Pani zdaniem wyposażenie placówki spełnia wymogi bezpieczeństwa ?

TAK

NIE

BRAK ODPOWIEDZI

96% (76)

1 % (1)

3% (2)

 

8. Czy Pana/Pani zdaniem w przedszkolu istnieje miejsce, gdzie dziecko nie czuje się bezpiecznie ?

TAK

NIE

BRAK ODPOWIEDZI

18% (14)

81% (64)

1% (1)

 

W uzasadnieniu odpowiedzi pozytywnej padły następujące odpowiedzi:

– sala na dole (grupa łączona w godzinach porannych i popołudniowych)
– sala Pszczółek
– każde miejsce,
– brak przejścia dla pieszych w pobliżu przedszkola,
– alejki na przedszkolnym podwórku.

9. Czy Pana/Pani zdaniem przyprowadzanie i odbieranie dzieci, wycieczki, wyjścia po za teren placówki odbywa się w sposób dobrze zorganizowany i zgodny z procedurami – gwarantujący bezpieczeństwo ?

TAK

NIE

BRAK ODPOWIEDZI

96% (76)

3% (2)

1% (1)

 

W uzasadnieniu odpowiedzi negatywnej padły następujące odpowiedzi:

– Podczas sprowadzania dziecka do odbioru, reszta dzieci w sali pozostaje bez opieki.

10. Czy według Pana/Pani dzieci mają przyswajane zasady bezpieczeństwa? Czy dziecko korzysta z tej wiedzy w przedszkolu, w domu ?

TAK

NIE

BRAK ODPOWIEDZI

76% (60)

11% (9)

13% (10)

 

Egzemplifikując, rodzice podawali następujące przykłady:

– odpowiednie zachowanie podczas przechodzenia przez jezdnię (26)
– wiedza dotycząca nietykalności cielesnej (1)
– bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych (1)
– świadomość nieotwierania drzwi nieznajomym (4)
– bezpieczne poruszanie się na schodach (2)
– odpowiednie zachowanie w grupie rówieśniczej (2)
– znajomość numerów alarmowych (4)
– rozmowy z dzieckiem (1)
– znajomość zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na placu zabaw (1)
– utrzymanie porządku (2)
– zasady higieny oraz korzystania z sanitariatów (1)
– zachowanie podczas posiłków (1)

11.Czy wychowawca informuje rodziców o niewłaściwym zachowaniu dziecka w przedszkolu ?

TAK

NIE

BRAK ODPOWIEDZI

89% (70)

9% (7)

2% (2)

 

12.Czy Pana/Pani zdaniem nauczyciel właściwie reaguje na niepożądane zachowania dzieci w przedszkolu ?

TAK

NIE

BRAK ODPOWIEDZI

95% (75)

1% (1)

4% (3)

 

13.Czy Pana/Pani zdaniem dziecko jest chwalone i nagradzane za właściwe zachowanie ?

TAK

NIE

BRAK ODPOWIEDZI

96% (76)

1% (1)

3% (2)

 

14.Które z wymienionych działań, uczących dzieci właściwych zachowań wg Pana/Pani realizowane jest w naszym przedszkolu ?

Teatrzyki

63% (50)

Rozmowy

78% (62)

Dziecięcy Kodeks Zachowań

56% (44)

Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego

71% (56)

Rozmowy na temat bezpieczeństwa na placu zabaw

68% (54)

Nauka i utrwalanie używania zwrotów grzecznościowych

70% (55)

Wspólna i bezpieczna zabawa

81% (64)

Zajęcia dotyczące radzenia sobie z własnymi emocjami

56% (44)

 

15.Jakie działania Pana/Pani zdaniem powinny być podjęte w przedszkolu dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w placówce ?

Na to pytanie odpowiedzi udzieliło 26 ankietowanych czyli 33 % wszystkich respondentów. W ankiecie padły następujące odpowiedzi:

– renowacja placu zabaw i ogrodu,
– bezpieczeństwo na palcu zabaw,
– uporządkowanie parku wokół przedszkola,
– zabezpieczenie drzwi wejściowych,
– wszystko jest dobrze (5),
– pomoc psychologa,
– zmiana nawierzchni alejek na placu zabaw (2),
– przejście dla pieszych przy przedszkolu,
– wyjście ewakuacyjne (treningi ewakuacji, szkolenia),
– monitoring,
– otwieranie drzwi wejściowych na kartę,
– reorganizacja odbierania dzieci,
– domofon przy wejściu (2),
– zajęcia dotyczące bezpiecznej zabawy oraz emocji,
– monitoring podwórka (2),
– osoba stróżująca,
– unikanie wypuszczania dzieci samych po schodach,
– zajęcia z zaproszonymi gośćmi dotyczące bezpieczeństwa (2).

WNIOSKI: 

Ankietowani rodzice stwierdzają, że:

 • dzieci czują się bezpieczne w przedszkolu- 97%
 • dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola- 95%
 • personel przedszkola zapewnia dzieciom odpowiednią opiekę w przedszkolu- 99%
 • dzieci mogą liczyć na pomoc personelu w trudnych sytuacjach- 97%
 • personel przedszkola stosuje zasady bezpieczeństwa wychowanków- 99%
 • obiekt przedszkolny i jego teren gwarantuje dzieciom bezpieczny pobyt w placówce- 96%
 • wyposażenie placówki spełnia wymogi bezpieczeństwa- 96%
 • w przedszkolu istnieje miejsce, gdzie dziecko nie czuje się bezpiecznie- 18%
 • przyprowadzanie i odbieranie dzieci, wycieczki, wyjścia po za teren placówki odbywa się w sposób dobrze zorganizowany i zgodny z procedurami – gwarantujący bezpieczeństwo- 96%
 • dzieci mają przyswajane zasady bezpieczeństwa, korzystają z tej wiedzy w przedszkolu, w domu- 76%
 • wychowawca informuje rodziców o niewłaściwym zachowaniu dziecka w przedszkolu- 89%
 • nauczyciel właściwie reaguje na niepożądane zachowania dzieci w przedszkolu- 95%
 • dziecko jest chwalone i nagradzane za właściwe zachowanie- 96%
 • wszystkie z wymienionych działań, uczących dzieci właściwych zachowań według rodziców realizowane są w naszym przedszkolu
 • Teatrzyki- 63%
 • Rozmowy- 78%
 • Dziecięcy Kodeks Zachowań- 56%
 • Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego- 71%
 • Rozmowy na temat bezpieczeństwa na placu zabaw- 68%
 • Nauka i utrwalanie używania zwrotów grzecznościowych- 70%
 • Wspólna i bezpieczna zabawa- 81%
 • Zajęcia dotyczące radzenia sobie z własnymi emocjami- 56%

– działania, które powinny zostać podjęte w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci:

 • renowacja placu zabaw i ogrodu- zmiana nawierzchni alejek na placu
 • bezpieczeństwo na palcu zabaw,
 • uporządkowanie parku wokół przedszkola,
 • zabezpieczenie drzwi wejściowych,
 • wszystko jest dobrze (5),
 • pomoc psychologa,
 • zabaw (2),
 • przejście dla pieszych przy przedszkolu,
 • wyjście ewakuacyjne (treningi ewakuacji, szkolenia),
 • monitoring,
 • otwieranie drzwi wejściowych na kartę,
 • reorganizacja odbierania dzieci,
 • domofon przy wejściu (2),
 • zajęcia dotyczące bezpiecznej zabawy oraz emocji,
 • monitoring podwórka (2),
 • osoba stróżująca,
 • unikanie wypuszczania dzieci samych po schodach,
 • zajęcia z zaproszonymi gośćmi dotyczące bezpieczeństwa (2).

Opracowanie zbiorowe wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli.

Ilość ankietowanych : 8 nauczycielek

1. Czy pani zdaniem obiekt przedszkolny i jego wyposażenie gwarantuje dzieciom bezpieczny pobyt w placówce?

·       TAK – 6 odp.        75%

·       NIE  – 2 odp.         25%

 Jako uzasadnienie podano: drzwi do przedszkola otwarte dla wszystkich, ścieżki w ogrodzie przedszkolnym wymagają remontu.

2. Czy dzieci znają i przestrzegają zasad bezpiecznego korzystania z zabawek i sprzętu znajdującego się w sali, szatni oraz innych pomieszczeniach przedszkolnych?

 ·       TAK – 8 odp.  100%

3. Poprzez jakie działania uczy Pani zasad bezpieczeństwa swoich wychowanków?

Ankietowane osoby udzieliły następujące odpowiedzi:

·       Udział dzieci w teatrzykach i pogadankach: 7 odp.   87,5%

·       organizację spotkań z przedstawicielami służb zdrowia, strażą pożarną, policją 5 odp.           62,5% 

·       realizację tematów kompleksowych 8 odp. 100%

·       pracę indywidualną 6 odp. 75%

·       zabawy 8 odp. 100%

·       prace użyteczne 4 odp. 50%

·       tablice demonstracyjne „Złe i dobre zachowanie” 7 odp. 87,5%

·       regulaminy grupowe 8 odp. 100%

·       spacery, wycieczki 7 odp. 87,5 %

·       Inne:

– udział dzieci w: „Dzień Bezpiecznego Internetu”  2 odp. 25 %

– udział w programie „Bezpiecznie w sieci” 2 odp. 25%

4. Jakie potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa rozpoznaje Pani w przedszkolu?

(podaj przykłady)

Na to pytanie udzielono następujących odpowiedzi:

– otwarte drzwi placówki,

– łatwy dostęp do wejścia głównego,

– brak domofonu przy wejściu do placówki,

– brak ćwiczeń antypożarowych,

– uszkodzone sprzęty i zabawki,

– ostre krawędzie mebli,

– mokra podłoga,

– podwinięty dywan,

– obca osoba w placówce,

– otwarta brama na placu zabaw,

– otwarte okna,

– niebezpieczne zabawy dzieci,

– widoczne objawy choroby u dziecka,

– brak praktycznej wiedzy personelu w zakresie bezpieczeństwa,

– nie rozpoznaję – nie wszystkie nauczycielki rozpoznają potencjalne zagrożenia w placówce.

5. Jakie Pani zdaniem umiejętności i wiadomości zdobyły dzieci w zakresie bezpieczeństwa? ( podaj przykłady)

Ankietowane osoby udzieliły takich odpowiedzi:

–  zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu na placu zabaw,

–  bezpieczne zabawy w sali i ogrodzie,

–  bezpieczne zachowanie w łazience,

–  zasady bezpieczeństwa podczas spacerów poza teren przedszkola i podczas wycieczek ,

–  właściwe zachowanie się na drodze,

–  poznały numery alarmowe,

–  bezpieczeństwo podczas zabaw nad wodą,

–  właściwe zachowanie w sytuacji zagrożenia (co zrobić, do kogo się zgłosić),

–  właściwe zachowanie się podczas kontaktu ze zwierzętami,

–  ograniczone zaufanie do osób obcych,

–  rozumie zagrożenia płynące ze świata ludzi, zwierząt i roślin,

–  zna swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

6. Czy zna Pani przepisy i regulaminy dotyczące bezpieczeństwa?

·       TAK  – 8 odp.  100%

7. Czy przestrzega Pani zasad bezpieczeństwa w przedszkolu ?                                                             

 ·       TAK – 8 odp.  100%

8. W jakich formach doskonalenia , związanych z bezpieczeństwem brała pani udział
( kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje)?

 ·       TAK – 8 odp.  100%

– szkolenie BHP

– szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

– szkolenie RODO

– kurs „Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych- przepisy prawne”

9. Proszę wskazać dokumentację potwierdzającą działania w zakresie bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu 

miesięczne plany pracy

8 odp.

100%

zapisy w dzienniku

8 odp.

100%

karty wycieczek

6 odp.

75%

zasady zachowania się na terenie placu zabaw

8 odp.

100%

koncepcja pracy przedszkola

6 odp.

75%

umowy i zasady ustalone z dziećmi umieszczone w sali

7 odp.

87,5%

protokoły Rad Pedagogicznych

6 odp.

75%

statut przedszkola

8 odp.

100%

regulamin spacerów i wycieczek

7 odp.

87,5%

regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci

7 odp.

87,5%

Inne (jakie?) protokoły zebrań z rodzicami

1 odp.

12,5%

                                                                                                                         

WNIOSKI:

100% ankietowanych nauczycieli odpowiedziało, że diagnozuje zachowania dzieci, brało udział w szkoleniu BHP. Nauczyciele uczą swoich wychowanków zasad bezpieczeństwa, poprzez spotkania z Policją, na zajęciach, organizowanych zabawach, przez udział w teatrzykach, podczas organizowania spacerów, wycieczek, podczas czytania literatury, wszystkie nauczycielki przestrzegają przepisów BHP, regulaminów związanych
z bezpieczeństwem. Kadra pedagogiczna planuje i dokumentuje swoją działalność w zakresie praw dziecka, bezpieczeństwa i profilaktyki. Działania te uwzględnione są w planach miesięcznych, sprawozdaniach, rocznych planach pracy, zapisach w dzienniku zajęć, kodeksie grupowym, programie wychowawczym. Wszystkie nauczycielki znają regulaminy bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu.

W celu wyeliminowania problemów u dzieci realizowany jest program „Bezpieczny przedszkolak” mający na celu samodzielne radzenie sobie w trudnych sytuacjach, nabywanie lepszych umiejętności społecznych dzieci, poprawy atmosfery w grupie, zmniejszenie liczby zachowań antyspołecznych. Czytanie literatury, wskazywanie wzorców właściwego postępowania na podstawie bohaterów literackich ma również ogromne znaczenie w dążeniu nabywania odpowiednich zachowań. Takie metody powodują że dziecko w naturalny sposób wyzbywa się agresji, potrafi nazwać emocje i zapanować nad nimi.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz zawieszeniem działania placówek oświatowych 16.03.2020r. – 11.05.2020r. przeprowadzenie zaplanowanego wywiadu grupowego z dziećmi (3,4,5-latki) nie doszło do skutku.

Z wcześniejszych obserwacji możemy stwierdzić, że wychowankowie wiedzą jakich zachowań oczekuje się od nich i w jaki sposób należy zachować się w przedszkolu oraz poza przedszkolem. Dzieci bardzo dobrze znają zasady kulturalnego zachowania się w stosunku do kolegów i koleżanek, znają wszystkie zasady kodeksu grupowego, wiedzą jak należy zachowywać się na placu przedszkolnym, w sali, szatni, WC- łazience, podczas spacerów i wycieczek, aby było zachowane bezpieczeństwo.

Tematy zrealizowane z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego:

Wrzesień:

– w każdej z grup przedszkolnych został zrealizowany blok tematyczny związany z bezpiecznym funkcjonowaniem dzieci w przedszkolu,

– ustalono kodeks przedszkolaka oraz system nagród i kar ,

– dzieci poprzez spacery po okolicy zostały zapoznane z podstawowymi znakami drogowymi,

– dzieci młodsze nabywały, a w starszych grupach utrwalały umiejętność:

 • prawidłowego przechodzenia na przejściu dla pieszych,
 • bezpiecznego poruszania się po chodniku w parach, w zwartej kolumnie,
 • zwracania uwagi na nie oddalanie się od grupy, nie popychania się, słuchania

poleceń i wskazówek nauczyciela,

– w grupach starszych zapoznano dzieci z zawodem policjanta,

– zwracano uwagę na bezpieczeństwo własne i kolegów podczas zabaw w sali oraz na

placu zabaw,

– przestrzegano regulaminu i przepisów BHP,

– uświadomiono niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania zakazów,

– zwrócono uwagę na zgłaszanie nauczycielce dolegliwości, skaleczeń,

– dzieci z grup młodszych nabywały a dzieci z grup starszych utrwalały umiejętność

prawidłowego mycia rąk, korzystania z wc, przestrzegały zasady bezpiecznego

zachowania w łazience,

– zwrócono uwagę na prawidłową postawę podczas spożywania posiłków,

– proste siedzenie na krześle przy stole, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

Październik:

– zwrócono uwagę na przestrzeganie zasady zdrowego odżywiania się,

– zachęcano dzieci do spożywania darów jesieni z ogrodu i sadu,

– przestrzegano przed zjadaniem nieznanych owoców i grzybów, aby uniknąć zatrucia,

– w grupie Promyczków dzieci wykonywały zdrową i pełną witamin sałatkę owocową,

– w grupie Leśnych skrzatów dzieci wykonywały zdrowe kanapki ,

– podkreślano jak ważne jest dostosowanie ubioru do warunków atmosferycznych,

– uświadomiono o konieczności częstego przebywania na świeżym powietrzu,

– w grupach starszych dzieci odbyły trening bezpiecznego upadania z trenerem judo,

– wszystkie grupy miały zajęcia z psem –  dzieci poznały zagrożenia wynikające z kontaktu z nieznanym psem.

Listopad:

– realizowano blok „ Zdrowie naszym skarbem”, w ramach którego zwracano uwagę na dbanie o higienę poprzez:

· codzienne mycie całego ciała,

· mycie zębów po posiłkach,

· samodzielne korzystanie z toalety,

· mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu,

· utrzymywanie w czystości odzieży i obuwia,

· samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste,

· codzienną zmianę bielizny,

· nieużywanie cudzych grzebieni, szczotek, ręczników,

· zachowywanie porządku w miejscu pracy i zabawy,

– w grupie Biedronek  zapoznano dzieci z pracą lekarza i pielęgniarki, zakazem samodzielnego brania lekarstw,

– w grupie Promyczków i Biedronek wypiekano chleb, zapoznano dzieci z urządzeniami elektrycznymi oraz przestrzegano przed bezpiecznym używaniem tego sprzętu

– wszystkie grupy brały udział w Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka, oglądały przedstawienie przygotowane przez Pszczółki, brały udział w przemarszu ulicami miasta.

Grudzień:

– w grupie Promyczków i Biedronek  pieczono szarlotkę, zapoznano dzieci z działaniem piekarnika elektrycznego, przestrzegano zasad BHP podczas wypieków,

– zapoznano dzieci z urządzeniami elektrycznymi oraz przestrzegano przed

bezpiecznym używaniem tego sprzętu,

– podkreślano jak ważne jest dostosowanie ubioru do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku. 

Styczeń:

– w każdej grupie zrealizowano blok dotyczący bezpiecznych zabaw zimowych, w którym uświadamiano dzieci o niebezpieczeństwach wynikających z nieprzestrzegania zakazów zabaw w miejscach niedozwolonych,

– wdrażano do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie,

– poinformowano dzieci jak bezpiecznie korzystać z sprzętu zimowego,

– W grupie Misiów przeprowadzono cykl zajęć – Robimy eksperymenty, podczas, których dowiedziały się jak dbać o słuch, jak bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia.

Luty:

– w każdej grupie zrealizowano blok dotyczący bezpiecznych zabaw w czasie ferii, w którym uświadamiano dzieci o niebezpieczeństwach wynikających z nieprzestrzegania zakazów zabaw w miejscach niedozwolonych,

– wdrażano do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie,

 – podkreślano jak ważne jest dostosowanie ubioru do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,

 – uświadomiono o konieczności częstego przebywania na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

– grupy starsze brały udział w „Dniu bezpiecznego Internetu”, poznały zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z zasobów Internetu.

Marzec:

– zapoznanie z zaistniałą sytuacją związaną z wybuchem epidemii COVID – 19,

– wdrażano do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w reżimie sanitarnym,

– pomiar temperatury w ciągu dnia wszystkim dzieciom. 

Kwiecień:

– wdrażano do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w reżimie sanitarnym,

– w grupach Misiów, Pszczółek oraz Promyczków przeprowadzono cykl zajęć zdalnych – „Dobre i niedobre bajki na ekranie”, podczas, których dzieci poznały zagrożenia wynikające ze zbyt długiego korzystania z urządzeń elektronicznych. 

Maj:

– wprowadzono zasady bezpieczeństwa przy wejściu do placówki ( mierzenie temperatury osobom upoważnionym do wejścia),

– pomiar temperatury w ciągu dnia wszystkim dzieciom,

– wdrażano do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali w reżimie sanitarnym,

– poinformowano dzieci, jak bezpiecznie korzystać ze sprzętu i terenu w ogrodzie przedszkolnym w reżimie sanitarnym,

– poinformowano dzieci, jak bezpiecznie korzystać z toalety, jak prawidłowo myć ręce
w reżimie sanitarnym,

– poinformowano dzieci, jak bezpiecznie spożywać posiłki. 

Wnioski:

W ciągu roku szkolnego, wprowadzano i systematycznie utrwalano z dziećmi zasady zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć i zabaw w sali, w łazience, pobytu

na świeżym powietrzu, na placu zabaw. Przypominano o odpowiednim odżywianiu oraz ubieraniu się stosownie do pogody. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju zwiększono bezpieczeństwo dotyczące zapobieganiu i przeciwdziałaniu COVID-19.

III. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy

1.Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe

· W jaki sposób przedszkole zapewnia bezpieczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu ?

W przedszkolu wszystkie pomieszczenia, w których przebywają dzieci są urządzone tak, aby były bezpieczne dla dzieci. Sprzęty są dostosowane do wieku, zabawki nie stanowią zagrożenia. Sale są przestrzenne i czyste. Pracownicy przedszkola zapewniają bezpieczeństwo, zarówno na korytarzu jak i w łazienkach.

Plac przedszkolny jest miejscem bezpiecznym, ponieważ jest w całości ogrodzony, urządzenia znajdujące się na nim spełniają wymogi bezpieczeństwa, plac jest na bieżąco porządkowany (w lecie i zimie). Konserwator na bieżąco kontroluje plac zabaw i znajdujące się tam sprzęty .

Z analizy dokumentów wynika, że obowiązujące przeglądy techniczne są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz terminowo. Dokonywane są również analizy dokumentów pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedszkole posiada wewnętrzne przepisy prawne /regulaminy, procedury/ związane z bezpiecznym pobytem dziecka w przedszkolu. Analiza dokumentu Statut Przedszkola, wskazuje, że zarówno nauczyciele jak i personel są zobowiązani do czuwania nad bezpieczeństwem dzieci.

Prowadzona jest ewidencja wypadków, w którym protokółowano, odnotowywano wszelkie drobne zdarzenia oraz sposoby udzielenia pierwszej pomocy.

Podczas zajęć dodatkowych obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem spoczywa na osobie prowadzącej zajęcia.

Poziom zabezpieczeń przed czynnikami zewnętrznymi jest adekwatny do potrzeb: dzieci odbierane są zgodnie z upoważnieniami, zaznaczone są drogi ewakuacyjne, widoczne są nr alarmowe, tablice. Drzwi zewnętrzne nie są jednak zamykane w ciągu pracy przedszkola, co stwarza potencjalne zagrożenie.

· Czy dzieci przestrzegają ustalone zasady i normy obowiązujące w przedszkolu ?

Jak wynika z przeprowadzonych obserwacji dzieci znają zasady bezpiecznego zachowania oraz normy obowiązujące w przedszkolu.

Dzieci bardzo dobrze znają zasady kulturalnego zachowania się w stosunku do kolegów i koleżanek, znają wszystkie zasady kodeksu grupowego. Wiedzą, jak bezpiecznie należy zachowywać się na placu przedszkolnym, w sali, szatni, WC- łazience, podczas spacerów i wycieczek.

Z analizy obserwacji dzieci wynika, że wychowankowie wiedzą jakich zachowań oczekuje się od nich i w jaki sposób należy zachować się w przedszkolu oraz poza przedszkolem. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. Nie boją się chodzić po terenie przedszkola, lubią zabawy na świeżym powietrzu, wiedzą, że trzeba przestrzegać ustalonych zasad, które są zawarte w kodeksie grupowym.

· Czy nauczyciele na zajęciach realizują tematy związane z bezpieczeństwem ?

Wszystkie nauczycielki realizują na zajęciach dydaktycznych tematy związane z bezpieczeństwem. Dzieci zapoznawane są z Kodeksem Przedszkolaka, Kodeksem Praw Dziecka. Wiedzą, w jaki sposób zachowywać się w miejscach publicznych, podczas spacerów i wycieczek, jak bezpiecznie poruszać się po budynku przedszkolnym, w łazience, w sali. Dzieci zapoznawane są z zasadami bezpiecznego korzystania ze sprzętu zgromadzonego w ogrodzie przedszkolnym. Tematy dotyczące bezpieczeństwa i praw dziecka są w przedszkolu systematycznie omawiane na zajęciach i podczas zabaw.

· Czy nauczyciele zapewniają bezpieczeństwo dzieciom w przedszkolu i poza placówką ?

Jak wynika z przeprowadzonych ankiet oraz obserwacji nauczyciele w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Strzegomiu zapewniają dzieciom bezpieczeństwo w przedszkolu i poza placówką. W przedszkolu respektowane są normy społeczne. W przedszkolu jest opracowany i funkcjonujący program wychowawczy. Każda grupa posiada kodeks postępowania dziecka. Pożądane zachowania wzmacnia się poprzez system nagród. Nauczycielki systematycznie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, odbywają się konsultacje psychologa z rodzicami. Psycholog zapraszany jest na zajęcia w celu obserwacji dziecka, a następnie opiekunowie rozmawiają z psychologiem na tematy związane z różnymi problemami dotyczącymi dzieci.

Eliminowane są lub minimalizowane niepożądane zachowania dzieci. Podstawowymi formami w tym zakresie są kodeksy postępowania dziecka w grupie, indywidualne rozmowy z rodzicami. Każdy z nauczycieli stosuje system kar i nagród polegający na wzmacnianiu zachowań pożądanych poprzez przyznawanie nagród w różnorodnych formach. Rodzice są informowani o niepożądanych zachowaniach dzieci, jak również o wzorowym zachowaniu. Nauczyciele realizują zagadnienia bezpieczeństwa w różnych formach, najczęstszą są zajęcia zorganizowane, zabawy tematyczne, współpraca z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem (policja, straż pożarna).

2.Wnioski z badań 

Mocne strony: 

 1. W przedszkolu przestrzegane są zasady bezpieczeństwa.
 2. Przedszkole posiada regulaminy i procedury bezpieczeństwa.
 3. W przedszkolu przeprowadzane są regularnie kontrole pod względem bezpieczeństwa.
 4. Pracownicy, rodzice jak i dzieci znają zasady bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu.
 5. W każdej grupie wiekowej opracowany jest kodeks przedszkolaka określający normy i zasady postępowania.
 6. Rodzice uważają, że ich dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie.
 7. Wyposażenie i aranżacja sal, placu zabaw jest funkcjonalna i bezpieczna.
 8. Dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
 9. Organizowane są spotkania ze specjalistami zajmującymi się bezpieczeństwem.
 10. Wszyscy pracownicy, rodzice reagują na niewłaściwe zachowania.
 11. Wszyscy pracownicy przeszkoleni są z zakresu BHP oraz PPoż.
 12. Cały personel przeszedł szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.
 13. W przedszkolu diagnozuje się zachowania dzieci i podejmowane są działania mające na celu eliminowanie zagrożeń, wzmacnianie właściwych zachowań.
 14. W przedszkolu przestrzegane są Prawa dziecka. 

Słabe strony: 

1. Nie wszystkie dzieci stosują się do „Kodeksu Przedszkolaka”, powoduje to pojawienie się sytuacji konfliktowych miedzy dziećmi oraz zagraża ich bezpieczeństwu.

2. Drzwi zewnętrzne nie są zamykane w ciągu pracy przedszkola, co stwarza potencjalne zagrożenie

3. Strategia działań w celu podniesienie jakości pracy w ewaluowanym obszarze:

Ewaluowany obszar nie wymaga opracowania strategii.

Zdobyte wyniki zostaną opracowane w formie raportu.

Raport zostanie umieszczony na stronie przedszkola.

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić artykuł !

Średnia ocena 4.5 / 5. Liczba głosów: 2

Jak dotąd brak ocen! Oceń ten artykuł jako pierwszy.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Back to top button