Ewaluacja wewnętrzna – rok szkolny 2018/2019

 • A
 • A
 • A
 • A
 • A++
 • A+
 • A

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Strzegomiu w roku 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Strzegomiu wybrano do badania ewaluacyjnego:

PRZEDSZKOLE WSPOMAGA ROZWÓJ DZIECI Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI
TEMAT : Współpraca między nauczycielami a rodzicami w zakresie wspomagania rozwoju dzieci.

 1. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
 1. Cele ewaluacji:Podnoszenie jakości pracy przedszkola w zakresie działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych przez:

– rozpoznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci;
– dostosowywanie działań przedszkola do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci;
– uwzględnianie indywidualizacji procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci;
– określenie form współpracy nauczycieli z rodzicami w celu efektywniejszego wspomagania dzieci;

 1. Zakres diagnozowania:

Wspomaganie rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

 1. Pytania kluczowe:
 1. W jaki sposób nauczyciele rozpoznają indywidualne potrzeby każdego dziecka?
 2. Jakie działania podejmuje nauczyciel w celu uwzględnienia zróżnicowanych potrzeb rozwojowych dzieci ?
 3. Czy w przedszkolu są dzieci o specyficznych potrzebach, jeśli tak, to jaką formę pomocy otrzymują ?
 4. Jakie zajęcia są prowadzone w przedszkolu dla dzieci wymagających szczególnego wsparcia ?
 5. Z jakimi instytucjami/ placówkami specjalistycznymi współpracuje przedszkole w celu zapewnienia dzieciom pomocy zgodnej z ich potrzebami i sytuacją społeczną ?
 6. Czy dzieci odnoszą sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości ?
 7. Jaka jest opinia rodziców w zakresie wsparcia udzielonego wychowankom przedszkola ?
 1. Kryteria ewaluacji:
 1. nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego dziecka;
 2. nauczyciele uwzględniają zróżnicowane potrzeby rozwojowe wychowanków;
 3. dzieci o specyficznych potrzebach otrzymują w przedszkolu potrzebną pomoc;
 4. przedszkole organizuje zajęcia dla dzieci wymagających wsparcia
 5. przedszkole współpracuje z różnymi instytucjami i placówkami specjalistycznymi w celu zapewnienia dzieciom pomocy zgodnej z ich potrzebami;
 6. dzieci odnoszą sukcesy w miarę swoich możliwości;
 7. rodzice pozytywnie oceniają działania przedszkola mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.
 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI EWALUACJI
 1. Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy w zakresie objętym ewaluacją:
  1. nauczyciele
  2. rodzice
  3. dokumentacja przedszkola
 1. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystywanych przy ewaluacji:
 1. ankiety- nauczyciele, rodzice
 2. analiza dokumentacji
 1. PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI
 1. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli.

Analiza informacji zawartych w ankietach dla nauczycieli/ wychowawców dotyczących wspomagania rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Celem badania było poznanie opinii nauczycieli na temat działań podejmowanych w przedszkolu służących wspomaganiu rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystywanych przy ewaluacji.

Do pozyskania powyższych informacji posłużyły następujące metody i narzędzia badawcze:

 1. sondaż diagnostyczny (kwestionariusz ankiety dla nauczycieli, rodziców)
 2. analiza dokumentacji:

– dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
– protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej

Sondażem diagnostycznym objęto 11 nauczycieli pracujących w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Strzegomiu.

Pytania przyczyniły się do pozyskania informacji na postawione pytania badawcze:

 1. W jaki sposób nauczyciele rozpoznają indywidualne potrzeby każdego dziecka?
 2. Jakie działania podejmuje nauczyciel w celu uwzględnienia zróżnicowanych potrzeb rozwojowych dzieci ?
 3. Czy w przedszkolu są dzieci o specyficznych potrzebach, jeśli tak, to jaką formę pomocy otrzymują ?
 4. Jakie zajęcia są prowadzone w przedszkolu dla dzieci wymagających szczególnego wsparcia ?
 5. Z jakimi instytucjami/ placówkami specjalistycznymi współpracuje przedszkole w celu zapewnienia dzieciom pomocy zgodnej z ich potrzebami i sytuacją społeczną ?
 6. Czy dzieci odnoszą sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości ?
 7. Jaka jest opinia rodziców w zakresie wsparcia udzielonego wychowankom przedszkola ?

Opis danych i ich zbierania.

Sondaż diagnostyczny – ankieta dla nauczycieli:

Odpowiedzi na powyższe pytania kluczowe szukano pośród nauczycieli, zadając im następujące pytania ankietowe:

Pytanie 1.

Czy rozpoznaje Pani indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci? Jeśli tak, to w jaki sposób?

1. Prowadzę obserwacje – 11 nauczycieli (100%)
2. Analizuję dokumenty – 10 nauczycieli (91%)
3. Diagnozuję umiejętności dzieci (karty pracy, rysunki) -11nauczycieli (100%)
4. Prowadzę rozmowy z rodzicami-11 nauczycieli (100%)
5. Rozmawiam, wymieniam informacje ze specjalistami-7 nauczycieli (64%)
6. Inne: 1 nauczyciel (9%)

Z uzyskanych odpowiedzi wynika, iż 100% nauczycieli dokonuje diagnozy potrzeb rozwojowych i możliwości edukacyjnych dzieci. Wszyscy nauczyciele wskazują różne sposoby rozpoznawania tych potrzeb, prowadzą wnikliwe i systematyczne obserwacje rozwoju dzieci. W grupach najstarszych dzieci 5 – 6 letnich dokonują pedagogicznej diagnozy gotowości szkolnej. Ankietowani sądzą, iż cennym źródłem informacji o wychowankach są orzeczenia i opinie wydawane przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne. 100% respondentów przyznaje, że dokonuje analizy tej dokumentacji. Wśród innych działań podejmowanych w celu zdiagnozowania potrzeb podopiecznych nauczyciele ( 100% badanych) wymienili analizę wytworów pracy dzieci, rysunki, karty zadaniowe i rozmowy z rodzicami. Większość, bo 64% biorących udział
w ankiecie nauczycieli deklaruje, że współpracuje ze specjalistami, rozmawia
z nimi i wymienia informacje o wychowankach. Jeden z nauczycieli wskazał, że wymienia informacje z wychowawczyniami grup.

Uogólniając powyższe dane można stwierdzić, że rozpoznawanie możliwości psychofizycznych, potrzeb rozwojowych i sytuacji społecznej wychowanków jest w naszej placówce ujednolicone. Nauczyciele wykorzystują różnorodne, ale podobne sposoby uzyskiwania potrzebnych informacji o dziecku.

Pytanie 2.

Jakie działania podejmuje pani w celu uwzględnienia zróżnicowanych potrzeb wychowanków?

1. Planuję działania wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńcze -10 nauczycieli (91%)
2. Dostosowuję wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci – 11nauczycieli (100%)
3. Monitoruję osiągnięcia edukacyjne dzieci- 9 nauczycieli (82%)
4. Dokonuję ewaluacji umiejętności – 10 nauczycieli (91%)
5. Wnioskuję o pomoc psychologiczno- pedagogiczną – 11nauczycieli (100%)
6. Opracowuję plan pracy korekcyjno- kompensacyjnej – 3 nauczycieli (27%)
7. Opracowuję plan pracy z dzieckiem zdolnym – 1 nauczyciel (9%)

8.Inne:

– dostosowuję środki dydaktyczne do potrzeb dzieci – 1 nauczyciel (9%)
– dostosowuję odpowiednie narzędzia i miejsca pracy dla dzieci – 1 nauczyciel (9%)
– prowadzę zajęcia indywidualne według potrzeb dzieci – 1 nauczyciel (9%)

Zebrane wyniki dowodzą, że wszyscy nauczyciele w trosce o prawidłowy rozwój dzieci w przedszkolu podejmują zróżnicowane działania wspierające ich indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe. Systematycznie planują działania wychowawczo – dydaktyczne, dostosowują wymagania do możliwości psychofizycznych wychowanków, indywidualizują pracę stopniując trudności, wydłużając czas jej trwania. 82% badanych monitoruje osiągnięcia edukacyjne dzieci, dokonuje ewaluacji ich umiejętności. Chcąc zapewnić dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pomoc adekwatną do ich potrzeb 100% ankietowanych wnioskuje o pomoc psychologiczno- pedagogiczną oraz opracowuje plany pracy korekcyjno-kompensacyjnej i z dzieckiem zdolnym.

Pytanie 3.

Jaką formę pomocy otrzymują dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych?

W przedszkolu dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi organizowane są następujące zajęcia:

a) zajęcia logopedyczne,
b) zajęcia terapii pedagogicznej
c) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
d) zajęcia z pedagogiem
e) wczesne wspomaganie rozwoju
f) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne
g) zajęcia rewalidacyjne.

Pytanie 4 .

Jakie zajęcia i działania prowadzi pani w przedszkolu dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka?

1. Zajęcia plastyczne – 5 nauczycieli ( 45%)
2. Zajęcia taneczne – 4 nauczycieli (36%)
3. Kodowanie – 2 nauczycieli (18%)
4. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne -1 nauczyciel (9%)
5. Zajęcia rewalidacyjne – 2 nauczycieli (18%)
6. Zajęcia rewalidacyjne z zakresu tyflopedagogiki-1 nauczyciel( 9%)

Liczne zadania wspierające indywidualne potrzeby uczniów uwzględniono także
w Rocznym Planie Rozwoju Przedszkola.

Pytanie 5.

Czy współpracuje Pani z instytucjami/ placówkami specjalistycznymi w celu zapewnienia podopiecznym pomocy zgodnej z ich potrzebami i sytuacją społeczną? Jeśli tak, to z jakimi?

1. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Strzegomiu – 11 nauczycieli (100%)
2. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej – 3 nauczycieli (27%)
3. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy – 3nauczycieli (27%)

Z powyższej informacji wynika, że nauczyciele współpracują z różnymi podmiotami działającymi w środowisku świadczącymi poradnictwo oraz pomoc dzieciom zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. 100% ankietowanych współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Strzegomiu w zakresie:

a) diagnozowania deficytów i zaburzeń rozwojowych dzieci,
b) planowania i organizowania dla nich zajęć wspierających,
c) uwzględniania zaleceń w procesie edukacyjnym i wychowawczym,
d) informowania o nich innych nauczycieli i specjalistów

Swoją współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej deklaruje 3 – czyli 27% nauczycieli. Polega ona przede wszystkim na organizowaniu pomocy finansowej dla rodzin dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Również 3 ankietowanych – 27% potwierdza współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.

Poza tym nauczyciele deklarują współpracę z :

– Poradnia Dzieci Autystycznych – 1 (91%)
– Poradnia Psych-stymulacji – 1 (91%)
– Poradnia Dzieci Głuchych – 1 (91%)

Współpraca z wyżej wymienionymi podmiotami obejmuje wymianę informacji, doświadczeń, konsultacje ze specjalistami, udział w warsztatach szkoleniowych.

Pytanie 6.

Czy monitoruje Pani procesy wspomagania rozwoju i osiągnięcia edukacyjne dzieci ?

Z ankiet wynika, iż 100% nauczycieli monitoruje procesy wspomagania i osiągnięcia edukacyjne dzieci.

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji są planowane, monitorowane, doskonalone, co znajduje potwierdzenie w dokumentacji przedszkola. W przedszkolu opracowana została koncepcja pracy przedszkola, a na jej podstawie roczny plan pracy, z którego następnie wynikają plany miesięczne. Wszyscy nauczyciele planują działania edukacyjne w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. W planowaniu swoich działań uwzględniają zainteresowania i potrzeby dzieci. Nauczyciele starają się także przy planowaniu uwzględniać informacje otrzymane od rodziców. Przy wyborze programów wychowania przedszkolnego analizują przede wszystkim ich zgodność z podstawą programową, dostosowanie do możliwości
i potrzeb dzieci, spójność z koncepcją pracy przedszkola. Monitorowanie procesów edukacyjnych odbywa się poprzez analizę wytworów pracy dzieci, obserwację ich rozwoju w grupach młodszych i diagnozę w grupach starszych, obserwację sytuacji wychowawczych oraz udział dzieci w uroczystościach, turniejach, konkursach.

Dwa razy w ciągu każdego roku szkolnego formułowane są wnioski dotyczące realizacji, pracy wychowawczo – dydaktycznej, wynikające z prowadzonych obserwacji dzieci i diagnozy gotowości szkolnej. Wnioski przekładają się na zadania do wykonania w czasie wyznaczonym przez nauczycieli, dyrektora. Monitorując procesy edukacyjne nauczyciele zwracają uwagę, czy program jest właściwie dobrany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, poziomu umiejętności w poszczególnych sferach rozwojowych. Nauczyciele stosują indywidualizacje w nauczaniu dostosowując metody i formy pracy na zajęciach do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków. W przedszkolu organizowane są dodatkowe zajęcia dające dzieciom możliwość rozwoju zainteresowań i zdolności. Oferta zajęć dodatkowych jest modyfikowana zgodnie z oczekiwaniami rodziców i potrzebami dzieci.

Pytanie 7.

Czy wnioski z monitorowania procesów wspomagania rozwoju i osiągnięć dzieci podnoszą efektywność tych procesów ?

Powyższy wykres pokazuje, że w ocenie 100% respondentów wdrażane wnioski z monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą ich efektywność.

Pytanie 8.

Jakie nastąpiły zmiany po wdrożeniu wniosków?

Według nauczycieli w wyniku wdrożenia w/w wniosków nastąpiły zmiany, które przyczyniły się do:

a) poprawy wymowy dzieci objętych pomocą logopedyczną – 9 (82%)
b) lepszej znajomości obowiązujących w przedszkolu norm i zasad– 6 (55%)
c) rozwoju różnorodnych zainteresowań, zdolności – 7 (64%)
d) usprawnienia komunikacji, samoobsługi – 9 (82%)
e) podniesienia samooceny dzieci – 7 (64%)
f) wyeliminowania zaburzeń emocjonalnych – 6 (55%)
g) sukcesów w konkursach recytatorskich, wokalnych, plastycznych – 5 (45%)
h) poprawy koncentracji uwagi, pamięci – 8 (73%)

Wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji wykorzystywane są także do :

1) podejmowania doskonalenia nauczycieli zgodnie z potrzebami przedszkola,
2) doskonalenia i wzbogacania warsztatu pracy nauczycieli o nowe wykorzystywane podczas zajęć pomoce
3) organizowania gier i zabaw rozwijających koncentrację uwagi, pamięć i zdolność do zapamiętywania,
4) prowadzenia ćwiczeń ortofonicznych, ćwiczeń i zabaw rozwijających słuch fonematyczny,
5) przygotowania do nauki pisania poprzez udostępnianie zróżnicowanego materiału plastycznego, manipulacyjnego oraz ćwiczeń grafometrycznych
6) rozwijania zainteresowań czytelniczych poprzez słuchanie bajek, opowiadań, historyjek.

Ponadto wnioski służą aktualizacji oferty zajęć dodatkowych, rozwijaniu współpracy z rodzicami.

Pytanie 9.

Czy dzieci odnoszą sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości ?

Ankietowani odpowiadali tak – 100%. Nauczyciele motywują dzieci do aktywnego udziału w zajęciach, zachęcają do występów podczas uroczystości przedszkolnych i lokalnych.

Sukcesy edukacyjne wychowanków są dokumentowane przez nauczycieli na tablicy w przedszkolu, na stronie internetowej przedszkola, na Facebooku, w sprawozdaniach z efektów działalności wychowawczo – dydaktycznej, podczas sporządzania wykazów osiągnięć dzieci dla organu prowadzącego, gromadzenie dyplomów.

Pytanie 10.

Szukając odpowiedzi na pytanie:

Jak ocenia Pani poziom współpracy z rodzicami w zakresie wspomagania rozwoju dzieci?

Zdecydowana większość – 82% nauczycieli (9) dobrze ocenia współpracę z rodzicami w zakresie wspomagania rozwoju dzieci, a 18% (2) bardzo dobrze.

Pytanie 11.

Ankietowani nauczyciele poproszeni o odpowiedź na pytanie:

Z jakimi trudnościami w zakresie współpracy z rodzicami spotkała się Pani?

Odpowiedzi przedstawiają się następująco:

W ocenie nauczycieli trudności w relacjach z rodzicami dotyczą przede wszystkim:

1) lekceważenia zaleceń specjalistów dotyczących kontynuacji pracy z dzieckiem w domu – 10 (91%) badanych
2) braku konsekwencji w działaniach wobec dzieci – 10 (91% ) nauczycieli
3) ignorowania wskazówek, informacji nauczyciela o dziecku – 5 (45 %) nauczycieli
4) negatywnych reakcji rodziców w stosunku do nauczycieli proponujących dzieciom specjalistyczną pomoc – 1 (9%)
5) roszczeniowa postawa opiekunów prawnych dzieci – 2 (18%)
6) ukrywanie ważnych informacji na temat zdrowia dziecka przed nauczycielami – 6 (55%).

2. Zestawienie wyników ankiet skierowanych do rodziców

Badaniem objęto 40 rodziców dzieci 5 i 6 – letnich z grup:„ Pszczółki” i „Leśne Skrzaty”.

38 (95%) badanych rodziców twierdzi, że przedszkole rozpoznaje potrzeby edukacyjne i możliwości rozwojowe dzieci,

2 (5%) odpowiedziało, że nie wie czy takie potrzeby są rozpoznawane.

Zdaniem 36 badanych (90%) przedszkole prowadzi działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby edukacyjne dzieci,

2 rodziców (5%) nie wie czy takie działania są prowadzone
2 rodziców (5%) twierdzi, że działania takie nie są prowadzone.

W przedszkolu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi otrzymują według rodziców następującą pomoc:

· terapia pedagogiczna -3 (7,5%) rodziców,
· zajęcia korekcyjno- kompensacyjne – 6 (15 )%
· zajęcia z logopedą – 14 (35%)
· zajęcia z pedagogiem – 5 (12,5%)
· wczesne wspomaganie rozwoju – 7 (17,5%)
· zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne – 11 (27,5 %).

Na pytanie: Jakie działania podejmuje przedszkole w celu uwzględnienia indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci? – rodzice odpowiedzieli następująco:

a) zajęcia plastyczne – 29 (72,5 %)
b) zajęcia taneczne – 28 ( 70%)
c) kodowanie – 24 (60%)
d) Lego Robotyka – 6 (15%)

O potrzebach i możliwościach rozwojowych dziecka na bieżąco , systematycznie informowanych jest:

– 33 rodziców czyli (82,5%)
– 4 rodziców (10%) nie jest informowanych na bieżąco
– 3 (7,5%) nie ma zdania.

Wszyscy badani zauważyli zmiany w postępach edukacyjnych swojego dziecka.

– poprawę wymowy dzieci po objęciu pomocą logopedyczną – 14 (35%)
– lepsza znajomość obowiązujących w przedszkolu norm i zasad – 29 (72,5%)
– rozwój różnorodnych zainteresowań, zdolności – 28 (70%)
-usprawnienie komunikacji, samoobsługi – 29 (72,5%)
-podniesienie samooceny dzieci – 20 (50%)
-wyeliminowanie zaburzeń emocjonalnych – 8 (20%)
-sukcesy w konkursach recytatorskich, wokalnych, plastycznych – 7 (17,5%)
-poprawę koncentracji uwagi, pamięci – 26 (65%)
– inne – sukcesy w zajęciach sportowych – 1 (2,5%)

Tylko 7 (17,5% ) rodziców udzieliło odpowiedzi na pytanie:

Jakich zajęć i działań dostosowanych do potrzeb dziecka brakuje w przedszkolu?

Według ich opinii w przedszkolu brakuje:

· nauki tańca
· zajęć teatralnych
· zajęć muzycznych ( śpiew, gra na instrumentach)
· gry na instrumentach
· zajęć przyrodniczo-naukowych
· więcej języków obcych
· kodowania
· zajęć na świeżym powietrzu
· balet
· warsztaty, zajęcia naukowe z obserwacją i eksperymentami, wprowadzające w świat chemii, biologii, fizyki

100% rodziców twierdzi, że ich dziecko osiąga sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości.

28 (70%) badanych poziom współpracy przedszkola z rodzicami w zakresie wspomagania rozwoju ocenia jako bardzo dobry,

12 (30%) jako dobry.

39 (97,5%) rodziców nie spotkało się w przedszkolu z żadnymi trudnościami w zakresie współpracy.

Według jednego rodzica pojawiły się trudności – słaby kontakt z wychowawcą.

3. Analiza dokumentacji

Analiza arkuszy obserwacji

Nauczyciele prowadzą dwa razy w roku obserwacje dzieci młodszych oraz diagnozę w grupie dzieci 6letnich. Diagnozy dzieci 6letnich podzielone są na dwa etapy: diagnoza wstępna i końcowa. Rodzice otrzymują Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Rodzice na bieżąco zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy, świadczą o tym Protokoły zebrań z Rodzicami, Protokoły Rad Pedagogicznych.

Obserwacje prowadzone są systematycznie i szczegółowo. W wyniku prowadzonych systemowo działań nauczyciele rozpoznają trudności dzieci i ich deficyty rozwojowe oraz potrzeby społeczne i emocjonalne.

Dowodem są opracowane karty indywidualnych potrzeb, programy działań wspierających, wykazy dzieci uczęszczających na indywidualne zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia terapii logopedycznej, indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci.

Nauczyciele współpracują ze specjalistami, rozmawiają z nimi, wymieniają informacje o wychowankach. Podsumowując obserwacje i diagnozy przedszkolne, wyciągają wnioski, które realizują na bieżąco w trakcie systematycznej pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi.

Analiza arkuszy miesięcznej ewaluacji

Nauczyciele analizują osiągnięcia dzieci po zrealizowaniu miesięcznego planu pracy.

Formułują wnioski do dalszej pracy, działań terapeutycznych, pracy indywidualnej, rozwijania umiejętności.

Najczęstsze potrzeby dzieci na podstawie sformułowanych wniosków:

· Utrwalanie zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie zawartych w Kodeksie Przedszkolnym.
· Uczenie tolerancji i szacunku oraz pomocy drugiemu człowiekowi.
· Doskonalenie umiejętności społeczno-emocjonalnych.
· Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy.
· Usprawnianie narządów mowy.
· Ćwiczenia słuchu fonematycznego.
· Utrwalanie wiadomości programowych z dziećmi mającymi trudności z ich zapamiętywaniem.
· Rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie
· Wzbogacanie słownictwa.
· Ćwiczenie umiejętności słuchania i rozumienia treści słownych, odpowiadania na zadane pytania.
· Ćwiczenia sprawności manualnej, umiejętności posługiwania się przyborami piśmiennymi.
· Zachęcanie do udziału w uroczystościach grupowych i przedszkolnych, przezwyciężania strachu i nieśmiałości, prezentowania swoich umiejętności wokalno-recytatorskich i tanecznych.

Wnioski są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w przedszkolu m.in. do:

· planowania i realizacji pracy wychowawczo dydaktycznej z dziećmi,
· planowania i realizacji pracy indywidualnej z dziećmi,
· rozwijania zainteresowań dzieci
· zorganizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci wymagających pracy nad nabywaniem pożądanych umiejętności społecznych i wspomagania rozwoju intelektualnego oraz dzieci zdolnych,
· współpracy z rodzicami nad ujednoliceniem pracy wychowawczo-dydaktycznej domu i przedszkola
· dostosowywania metod i form pracy do możliwości psychofizycznych oraz potrzeb edukacyjnych przedszkolaków.

Analiza dokumentacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Dyrektor przedszkola zapewnia i organizuje dzieciom pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Ustala formę udzielania pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną, formach, okresie udzielenia pomocy oraz wymiarze godzin rodzice dzieci informowani są
w formie pisemnej oraz wyrażają pisemną zgodę na jej udzielanie.

Dzieci mają możliwość korzystania z różnych form tej pomocy: zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, terapeutycznych, zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć rewalidacyjnych, wczesnego wspomagania. Osoby udzielające pomocy psychologiczno- pedagogicznej planują pracę z dziećmi poprzez opracowanie programu pracy indywidualnej lub grupowej.

Nauczyciele udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom
o obniżonej sprawności manualnej, z zaburzeniami percepcji wzrokowej
i koordynacji wzrokowo – ruchowej. Pracują również indywidualnie, w ramach swoich kompetencji z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych, objętymi pomocą specjalistów we współpracy z tymi specjalistami.

Polega ona przede wszystkim na:

– rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w tym ich zainteresowań i uzdolnień
– ustalaniu wspólnych działań, kierunków pracy
– wymianie informacji, konsultacjach
– monitorowaniu osiągnięć dzieci

Pomoc psychologiczno- pedagogiczną nauczyciele dokumentują w dziennikach zajęć. Specjaliści udzielający pomocy psychologiczno- pedagogicznej, program pracy oraz jego realizację na poszczególnych zajęciach wpisują do dziennika zajęć specjalistycznych.
W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje zespół do udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Zespół opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

Nauczyciele i specjaliści udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej dokonują oceny postępów dziecka w odniesieniu do prowadzonych zajęć oraz formułują wnioski do dalszej pracy przynajmniej dwa razy w roku szkolnym i zapoznają z nimi rodziców dziecka.

Dyrektor, nauczyciele i specjaliści współpracują z rodzicami dzieci, którzy na bieżąco mają możliwość korzystania z porad i konsultacji ze specjalistami.

Analiza Protokołów Zebrań Rady Pedagogicznej

W celu uzyskania informacji dotyczących działań przedszkola w zakresie wspomagania rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji dokonano także analizy Protokołów z zebrań Rady Pedagogicznej. Zbadano, czy na zebraniach omawiany jest proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, czy wyciągane są wnioski oraz w jaki sposób są one wykorzystywane. Systematycznie na zebraniach Rady Pedagogicznej omawiany jest proces wspomagania i edukacji dzieci. Nauczyciele i Dyrektor podejmują uchwały opiniodawcze w sprawie dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego, uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu pracy przedszkola oraz planu doskonalenia zawodowego nauczycieli. Radzie Pedagogicznej przedstawiany jest plan nadzoru pedagogicznego z załącznikami, harmonogramem obserwacji zajęć. Wychowawcy poszczególnych oddziałów przedszkolnych podsumowują obserwacje i diagnozy przedszkolne, wyciągają wnioski, które realizują na bieżąco w trakcie systematycznej pracy wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi.

Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest pomoc dzieciom w przezwyciężaniu trudności i umożliwienie im prawidłowego funkcjonowania w przedszkolu oraz osiągania pozytywnych wyników w nabywaniu wiedzy i umiejętności.

Praca korekcyjno-kompensacyjna w grupach obejmuje w zależności od potrzeb:

– doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej,
– usprawnianie funkcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
– ćwiczenia orientacji czasowo- przestrzennej,
– ćwiczenia funkcji słuchowej,
– ćwiczenia rozwijające mowę i myślenie,
– ćwiczenia koncentracji uwagi i pamięci
– rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Rozwijanie ekspresji plastycznej w przedszkolu polega na:

· pobudzaniu inicjatywy i inwencji w spontanicznej twórczości plastycznej poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję
· subtelnym i sugestywnym stawianiu dziecku zadań plastycznych i zachęcaniu go do ich swobodnego rozwiązywania.

W każdej sali zorganizowany jest kącik plastyczny, w którym są zgromadzone różnorodne materiały, przybory i narzędzia dostępne dzieciom w czasie pobytu
w przedszkolu. Dzieci wykonują prace plastyczne przy zastosowaniu różnorodnych technik i materiałów.

Zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczno-ruchowe podporządkowane są głównemu celowi – rozwijaniu zainteresowań , zdolności , umiejętności muzycznych oraz dostarczeniu szeroko pojętych doznań emocjonalnych i artystycznych ( rozwijanie wrażliwości estetycznej). Zajęcia łączą w sobie elementy rytmiki i ruchu przy muzyce oraz ćwiczeń relaksacyjnych. Obejmują takie formy jak: zabawy ruchowo-naśladowcze, zabawy taneczne, zabawy rytmizujące, tańce towarzyskie (współczesne)- disco, rock&roll, ludowe (narodowe i regionalne)- Polonez, Krakowiak, Polka, improwizację muzyki poważnej, podstawowe kroki i formy aerobiku, ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia kształtujące postawę ciała, kontrola własnego oddechu, gimnastyka relaksacyjna, słuchanie muzyki.Oparta na obserwacji ocena postępów pokazała, że u dzieci poprawiła się umiejętność prawidłowego powtarzania rytmów, rytmizowania tekstów, tworzenia rytmicznych akompaniamentów, reakcje na zmiany tempa i dynamiki, ilustrowania ruchem piosenek, interpretowania muzyki ruchem. Zajęcia pomagają dzieciom rozwinąć wyobraźnię, koordynację ruchową, orientację przestrzenną, spostrzegawczość, umiejętność koncentracji, zapamiętywania, naśladowania.

Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych.

1) Dokumentowane są potrzeby rozwojowe dzieci i uwzględniane są przy organizacji zajęć poprzez dokumentację psychologiczno-pedagogiczną: wykazy dzieci objętych pomocą, oceny efektywności; potrzeby rozwojowe uwzględniane są także w planach pracy dydaktyczno-wychowawczej, programie wychowawczym i programach profilaktycznych.

2) Nauczyciele planują pracę z dzieckiem, które wymaga indywidualnego wsparcia, opracowują indywidualne programy, stosują różnorodne metody i formy pracy (zapisy w dziennikach) oraz dokumentowany jest zakres współpracy z instytucjami wspierającymi przedszkole poprzez zapisy w dziennikach zajęć, protokołach rad pedagogicznych, sprawozdaniach zespołów nauczycielskich.

3) Uczniowie o specjalnych i specyficznych potrzebach objęci zostali pomocą psychologiczno- pedagogiczną w przedszkolu, prowadzone i dokumentowane są indywidualne zajęcia, zajęcia logopedyczne, dydaktyczno-rozwijające.

4) O skuteczności podjętych działań świadczą zapisy przyrostu umiejętności w odniesieniu do wstępnej diagnozy funkcjonowania dziecka, wzrost poziomu opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z realizowanego programu nauczania.

5) Sukcesy edukacyjne dzieci są dokumentowane przez wychowawców (sprawozdania z realizacji konkursów, sprawozdania z programów wychowawczo-dydaktycznych, adnotacje w dziennikach, wpisy na dyplomach )

IV. OSTATECZNE REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY

1.Sformułowane odpowiedzi na pytania kluczowe:

a) W jaki sposób nauczyciele rozpoznają indywidualne potrzeby każdego dziecka?

Nauczyciele rozpoznają indywidualne potrzeby każdego dziecka poprzez

prowadzenie obserwacji, analizę dokumentów, diagnozowanie umiejętności dzieci (karty pracy, rysunki), prowadzenie rozmów z rodzicami, rozmowy i wymianę informacji ze specjalistami.

b) Jakie działania podejmuje nauczyciel w celu uwzględnienia zróżnicowanych potrzeb rozwojowych dzieci ?

– planuje działania wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńcze
– dostosowuje wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci
– monitoruje osiągnięcia edukacyjne dzieci
– dokonuje ewaluacji umiejętności
– wnioskuje o pomoc psychologiczno- pedagogiczną
– opracowuje plan pracy korekcyjno- kompensacyjnej
– opracowuje plan pracy z dzieckiem zdolnym
– inne:

* dostosowuje środki dydaktyczne do potrzeb dzieci
* dostosowuje odpowiednie narzędzia i miejsca pracy dla dzieci
* prowadzi zajęcia indywidualne według potrzeb dzieci

c) Czy w przedszkolu są dzieci o specyficznych potrzebach, jeśli tak, to jaką formę pomocy otrzymują ?

W przedszkolu dzieci o specyficznych potrzebach objęte są pomocą psychologiczno – pedagogiczną, organizowane są zajęcia rewalidacyjne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju, terapia logopedyczna i psychologiczna

d)Jakie zajęcia są prowadzone w przedszkolu dla dzieci wymagających szczególnego wsparcia ?

W przedszkolu dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi organizowane są następujące zajęcia:

· zajęcia logopedyczne,
· zajęcia terapii pedagogicznej
· zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
· zajęcia z pedagogiem
· wczesne wspomaganie rozwoju
· zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne
· zajęcia rewalidacyjne.

e)Z jakimi instytucjami/ placówkami specjalistycznymi współpracuje przedszkole w celu zapewnienia dzieciom pomocy zgodnej z ich potrzebami i sytuacją społeczną ?

* Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Strzegomiu
* Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
* Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
* Poradnia Dzieci Autystycznych
* Poradnia Psych-stymulacji
* Poradnia Dzieci Głuchych

e) Czy dzieci odnoszą sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości ?

Nauczyciele motywują dzieci do aktywnego udziału w zajęciach, zachęcają do występów podczas uroczystości przedszkolnych i lokalnych.

Sukcesy edukacyjne wychowanków są dokumentowane przez nauczycieli na tablicy w przedszkolu, na stronie internetowej przedszkola, na Facebooku, w sprawozdaniach z efektów działalności wychowawczo – dydaktycznej, podczas sporządzania wykazów osiągnięć dzieci dla organu prowadzącego, gromadzenie dyplomów.

g) Jaka jest opinia rodziców w zakresie wsparcia udzielonego wychowankom przedszkola ?

Wszyscy badani zauważyli zmiany w postępach edukacyjnych swojego dziecka.

– poprawę wymowy dzieci po objęciu pomocą logopedyczną
– lepsza znajomość obowiązujących w przedszkolu norm i zasad
– rozwój różnorodnych zainteresowań, zdolności
– usprawnienie komunikacji, samoobsługi
– podniesienie samooceny dzieci
– wyeliminowanie zaburzeń emocjonalnych
– sukcesy w konkursach recytatorskich, wokalnych, plastycznych
– poprawę koncentracji uwagi, pamięci
– inne – sukcesy w zajęciach sportowych

2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron.

Mocne strony:

· W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną dziecka.
· Wyniki przeprowadzonych diagnoz wykorzystuje się do planowania pracy wychowawczo – dydaktycznej z dzieckiem.
· Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dzieci poprzez zapewnienie im zajęć adekwatnych do rozpoznanych potrzeb.
· Nauczyciele różnicują cele zajęć, metody nauczania w taki sposób, aby każde dziecko mogło osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości.
· Nauczyciele systematycznie diagnozują możliwości edukacyjne dzieci.
· W przedszkolu dzieciom udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
· Współpraca przedszkola z instytucjami wspierającymi rozwój dzieci jest efektywna i adekwatna do ich potrzeb i sytuacji społecznej.
· Nauczyciele na bieżąco doskonalą swój warsztat pracy.
· Koncepcja pracy przedszkola ukierunkowana jest na indywidualne potrzeby i możliwości dzieci.

Przedszkole rozpoznaje potrzeby edukacyjne i potrzeby rozwojowe dzieci.

Przedszkole prowadzi działania wyrównujące szanse edukacyjne dzieci.

Są to:

a) terapia pedagogiczna,
b) zajęcia z psychologiem,
c) zajęcia z logopedą,
d) zajęcia rozwijające
e) wczesne wspomaganie
f) rewalidacja
g) zajęcia z zakresu tyflopedagogiki

Wszyscy rodzice zauważyli zmiany w postępach edukacyjnych swojego

dziecka oraz pozytywnie ocenili poziom współpracy przedszkola z rodzicami.

Słabe strony:

· Według dwojga rodziców przedszkole nie prowadzi działań uwzględniających zróżnicowane potrzeby edukacyjne dzieci
· W opinii 17,5% rodziców w przedszkolu brakuje następujących zajęć i działań dostosowanych do potrzeb dziecka: nauki tańca, gry na instrumentach, zajęć przyrodniczo-naukowych, więcej języków obcych kodowania, zajęć na świeżym powietrzu, baletu, warsztatów – zajęć naukowych z obserwacją i eksperymentami, wprowadzającymi w świat chemii, biologii, fizyki
· Czworo rodziców nie otrzymuje informacji o potrzebach i możliwościach rozwojowych swojego dziecka
· Jeden z rodziców twierdzi, że spotkał trudności w zakresie współpracy z przedszkolem – mały kontakt z wychowawcą.

Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.

a) Utrzymać dobry poziom działań służących rozwojowi dzieci i zadbać o dalszą dobrą współpracę z instytucjami zewnętrznymi i środowiskiem lokalnym.
b) Przedszkole powinno rozszerzyć ofertę zajęć dodatkowych dla dzieci.
c) Przedszkole powinno informować rodziców o podstawie programowej i zajęciach zgodnie z nią organizowanych.

WNIOSEK:

Przedszkole podejmuje działania wspomagające rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

KIERUNEK DZIAŁAŃ:

Utrzymać dobry poziom działań służących rozwojowi dzieci i zadbać o dalszą dobrą współpracę z instytucjami zewnętrznymi i środowiskiem lokalnym.

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY:

1. Szerzej informować rodziców o prowadzonych zajęciach muzycznych, teatralnych, przyrodniczo- naukowych , zajęciach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi w ramach realizowanej podstawy programowej.
2. Angażować wszystkie dzieci do udziału w różnych formach działalności artystycznej.

Raport do spraw ewaluacji wewnętrznej opracował zespół w składzie:

Anna Płonka – Nadybska
Małgorzata Gierek
Renata Foremska

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić artykuł !

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak ocen! Oceń ten artykuł jako pierwszy.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Back to top button